Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

15.11.2021

U-I-798/21

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena in tretje alineje prvega odstavka 57. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej) ter drugega odstavka 7. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/19)


12.11.2021

U-I-795/21

Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19)


12.11.2021

U-I-796/21

Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19)


12.11.2021

U-I-794/21

Zahteva za oceno ustavnosti 184. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19)


10.11.2021

U-I-791/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21)


10.11.2021

U-I-789/21

Pobuda za oceno ustavnosti sedmega in osmega odstavka 43. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21)


10.11.2021

U-I-792/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. točke 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21)


10.11.2021

U-I-790/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Pravilnika o osebnih dohodkih in drugih denarnih prejemkih aktivnih vojaških oseb in vojakov po pogodbi za določen čas (Vojaški uradni list, št. 8/91) ter 6., 7. in 23. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 12/07 - uradno prečiščeno besedilo in 28/09 - ZPIZVZ)


08.11.2021

U-I-788/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 69., 74., 87., 94. člena in dela tabele 21 iz 175. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/2020)


08.11.2021

U-I-787/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21), 3. odstavka 8. člena in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) ter Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20)


07.11.2021

U-I-786/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21)


05.11.2021

U-I-785/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21)


05.11.2021

P-4/21

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Komunalno inšpekcijo Občine Ilirska Bistrica in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Koper


04.11.2021

U-I-784/21

Pobuda za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13 in 30/16) in 367a., 367b in 367c člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št 73/07 -UPB in 10/17 ).


04.11.2021

U-I-783/21

Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 14.b in 16. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in prvega odstavka 2. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20)


28.10.2021

U-I-781/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21)


25.10.2021

U-I-780/21

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 - ZSV)


22.10.2021

U-I-779/21

Zahteva za oceno ustavnosti 530. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20 - ZKP)


20.10.2021

U-I-778/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21 in 149/21)


19.10.2021

U-I-777/21

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 267. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)