Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

22.04.2021

U-I-110/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 34. člena Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) in 94. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP) ter 2. in 4. člena Pravilnika o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 96/20)


20.04.2021

U-I-108/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


20.04.2021

U-I-109/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič (Uradni list RS, št.34/09, 53/13 in 38/17) kolikor pod zap. št. 55.1 kategorizira javno pot "R2 410 – Zg. Vetrno – Gozd" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 721/8, k. o. Križe


19.04.2021

U-I-104/21

Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15 in 46/16, 49/16 – popr. – ZOFVI)


19.04.2021

U-I-105/21

Pobuda za oceno ustavnosti Sklepa Ministrstva za infrastrukturo št. 3722-12/2016/21-02011413 z dne 19. 1. 2021 in Odredbe o določitvi volumnov zračnega prostora CTR Cerklje, TMA Cerklje 1, TMA Cerklje 2, TMA Cerklje 3, TMA Cerklje 4, TMA Cerklje 5, TMA Cerklje 6, TMA Cerklje 7, TMA Ljubljana 1 in TMA Ljubljana 4 (Uradni list RS, št. 54/21)


19.04.2021

U-I-106/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razveljavitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev "Centralnega parka Koper" (Uradni list RS, št. 177/20)


19.04.2021

U-I-107/21

Pobuda za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16 - ZFPPIPP)


16.04.2021

U-I-100/21

Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19 – DZ)


16.04.2021

U-I-101/21

Zahteva za oceno ustavnosti 33. in 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPDVE)


16.04.2021

U-I-102/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 105. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18, 32/18, 3/19, 42/19, 51/19, 4/20 in 6/21) v delu, ki se nanaša na območje EUP CR33


16.04.2021

U-I-103/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti pete alineje 8. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15)


15.04.2021

U-I-99/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 238.č in 238.e člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21)


15.04.2021

U-I-98/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 59. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20 - ZIUPOPDVE)


13.04.2021

U-I-97/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21)


12.04.2021

U-I-95/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21 in 47/21), tretjega odstavka 8. člena in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 in 142/20) in Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20)


12.04.2021

U-I-96/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 70. člena v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, ZIUZEOP)


09.04.2021

U-I-94/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, ZlUZEOP) in četrtega odstavka 85. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21– ZDUOP, ZlUPOPDVE)


07.04.2021

U-I-93/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega in šestega odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. člena in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)


07.04.2021

U-I-92/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16, 36/19)


01.04.2021

U-I-91/21

Postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16)