Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

10.01.2023

U-I-3/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 292. člena v zvezi z 242. in 244. členom ter četrtim odstavkom 232. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 242. člena v zvezi z 244. in 292. členom ter četrtim odstavkom 232. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju


05.01.2023

U-I-2/23

Zahteva za oceno ustavnosti prve točke prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 153/22)


03.01.2023

U-I-1/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 380. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)


30.12.2022

U-I-482/22

Zahteva za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10. 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22 - ZDoh-2AA)


30.12.2022

U-I-481/22

Pobuda za oceno ustavnosti "novele zakona o RTVS, kot je bil potrjen na referendumu 28. 11. 2022"


29.12.2022

Mp-4/22

Pritožba zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora Državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022


28.12.2022

U-I-480/22

Zahteva za oceno ustavnosti prvega, osmega in devetega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 158/20 - ZIntPK) in 43. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21)


28.12.2022

U-I-479/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 - ZRTVS-1B)


27.12.2022

U-I-478/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 31/18 in 130/22)


27.12.2022

Mp-3/22

Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/20 z dne 12. 12. 2022


23.12.2022

Mp-2/22

Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022


23.12.2022

U-I-477/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena in prvega odstavka 41. člena Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22 - ZNUNBZ)


23.12.2022

U-I-476/22

Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)


21.12.2022

U-I-475/22

Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in šestega odstavka 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21)


20.12.2022

U-I-474/22

Zahteva za oceno ustavnosti 61. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)


16.12.2022

U-I-473/22

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21), prvega odstavka 24. člena Zakona o denacionalizaciji ((Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter razlage 107. člena Stanovanjskega zakona


15.12.2022

U-I-471/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)


14.12.2022

U-I-468/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 101. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21)


14.12.2022

U-I-470/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18) kolikor pod zap. št. 17 kategorizira javno pot JP 791851 "Prečna - letališče" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 818/62, k. o. 1448 Prečna


14.12.2022

U-I-469/22

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in petega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3)