Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

21.10.2020

U-I-427/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 - ur. p. b. ,49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) ter 2. in 3. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21)


20.10.2020

U-I-422/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 96. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15)


15.10.2020

U-I-418/20

Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000)


14.10.2020

U-I-417/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) v delu, ki se nanaša na parc. št. 1660, k. o. 1943 – Dob


12.10.2020

U-I-414/20

Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


22.09.2020

U-I-399/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15)


18.09.2020

U-I-396/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)


15.09.2020

U-I-392/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


15.09.2020

U-I-391/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


14.09.2020

U-I-390/20

Pobuda za oceno ustavnosti 107. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19)


11.09.2020

U-I-388/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 70. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


09.09.2020

U-I-386/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena in točke č) prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)


31.08.2020

U-I-380/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20 - ZZavar-1) ter 2., 5. in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16)


28.08.2020

U-I-379/20

Pobuda za oceno ustavnosti 367. in 458. člena Zakona o pravdnem postopku


24.08.2020

U-I-374/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


17.08.2020

U-I-370/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 12. člena, prvega odstavka 13. člena, prvega odstavka 14. člena ter drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 44. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 50/19)


10.08.2020

U-I-365/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10 in 42/18) in Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 – popr., 42/18 in 59/22) v delih, ki se nanašata na zemljišče s parcelno številko 568/12, k. o. Spodnja Šiška


05.08.2020

U-I-362/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 - ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16)


31.07.2020

U-I-358/20

Pobuda za presojo ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13)


31.07.2020

U-I-356/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)