Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

23.07.2020

U-I-342/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20)


17.07.2020

U-I-339/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 - ZMV-1)


14.07.2020

U-I-334/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega, tretjega, petega, sedmega in osmega odstavka 13. člena, drugega in petega odstavka 19. člena in drugega odstavka 29. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16 - ZDimS)


30.06.2020

U-I-300/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 12. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)


23.06.2020

U-I-266/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 90/11) ter ponudbe pogodbe o sofinanciranju izgradnje javnega vodovodnega omrežja v Ivanjševcih št. 355-00015/2015-3


19.06.2020

U-I-263/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15), kolikor kategorizira javno pot 873070 "Čanjska gora" (odsek 873074) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1010/2, k. o. Žigrski vrh


19.06.2020

U-I-262/20

Pobuda za oceno ustavnosti 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo in 65/08 - ZJU) in 10. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01 - ZDSta)


18.06.2020

U-I-259/20

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)


18.06.2020

U-I-260/20

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)


29.05.2020

U-I-220/20

Pobuda zoper peti odstavek 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)


18.05.2020

U-I-216/20

Pobuda za oceno ustavnosti tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


14.05.2020

U-I-213/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu (Dolenjski uradni list št. 14/19), 1. do 7. člena Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 28/19), Tehničnega popravka objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo Mesto (Dolenjski uradni list št. 29/19) in Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski Uradni list št. 6/20)


23.04.2020

U-I-170/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 8/19), kolikor kategorizira javno pot "Kokot-Sv. Miklavž" (odsek 906262) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 354 in 374, obe k o. Dvor


22.04.2020

U-I-158/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 52/20 - ZRLI-E) in četrtega odstavka 90. člena Ustave


09.04.2020

U-I-88/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/13), kolikor kategorizira javno pot pod zap. št. 135 "Javna pot do h. š. 4" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 626, k. o. Podgorje


24.03.2020

U-I-80/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Letnega razporeda sodnic in sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za leti 2019 in 2020


20.03.2020

U-I-74/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18)


11.03.2020

U-I-66/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže (Uradni list RS, št. 11/20)


06.03.2020

U-I-63/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)


24.02.2020

U-I-46/20

Pobuda za oceno ustavnosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Ruše (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 21/01 in 6/10) kolikor kategorizira javno pot "Šarhova pot - odcep vrtec" (odsek 861201) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 748 k. o. Ruše