Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

31.07.2020

U-I-353/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 30/09), kolikor kategorizira javno pot "Zatrnik 86" (odsek 512871) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 543, k. o. Zgornje Gorje


31.07.2020

U-I-352/20

Pobuda za oceno ustavnosti 297. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


29.07.2020

U-I-348/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega in petega odstavka, prve in tretje alineje šestega odstavka ter sedmega odstavka 199.b člena ter prvega odstavka, prvega stavka drugega odstavka in petega odstavka 199.e člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20 - ZV-1)


28.07.2020

U-I-346/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 118. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16 - ZDR-1)


27.07.2020

U-I-345/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


27.07.2020

U-I-344/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. odstavka 9. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15 in 11/18)


23.07.2020

U-I-342/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20)


17.07.2020

U-I-339/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 57. člena in drugega odstavka 87. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 - ZMV-1)


30.06.2020

U-I-300/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 12. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15)


23.06.2020

U-I-266/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 90/11) ter ponudbe pogodbe o sofinanciranju izgradnje javnega vodovodnega omrežja v Ivanjševcih št. 355-00015/2015-3


19.06.2020

U-I-263/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 3/15), kolikor kategorizira javno pot 873070 "Čanjska gora" (odsek 873074) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1010/4, k. o. Žigrski vrh


18.06.2020

U-I-260/20

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)


18.06.2020

U-I-259/20

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)


29.05.2020

U-I-220/20

Pobuda zoper peti odstavek 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)


18.05.2020

U-I-216/20

Pobuda za oceno ustavnosti tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


14.05.2020

U-I-213/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu (Dolenjski uradni list št. 14/19), 1. do 7. člena Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 28/19), Tehničnega popravka objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo Mesto (Dolenjski uradni list št. 29/19) in Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski Uradni list št. 6/20)


22.04.2020

U-I-158/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 52/20 - ZRLI-E) in četrtega odstavka 90. člena Ustave


09.04.2020

U-I-88/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/13), kolikor kategorizira javno pot pod zap. št. 135 "Javna pot do h. š. 4" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 626, k. o. Podgorje


24.03.2020

U-I-80/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Letnega razporeda sodnic in sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za leti 2019 in 2020


20.03.2020

U-I-74/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14, 102/15 in 7/18)