Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

17.02.2020

U-I-38/20

Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in enajstega odstavka 200., desetega odstavka 202. in drugega odstavka 211. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 - ZPIZ-2)


13.02.2020

U-I-29/20

Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena in prvega odstavka 18. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 8/16 in 31/18 - ZŠtip-1) in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16, 32/17 in 44/18)


12.02.2020

U-I-28/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 108. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/18 - uradno prečiščeno besedilo in 30/18)


11.02.2020

U-I-27/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)


10.02.2020

U-I-26/20

Zahteva za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


05.02.2020

U-I-23/20

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 50., 51. in 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18)


28.01.2020

U-I-18/20

Pobuda za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 - ZSkuS), Študentske ustave (Uradni list RS, št. 14/18 – uradno prečiščeno besedilo - ŠU-3) in Pravilnika o ustanavljanju novih organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije


28.01.2020

U-I-19/20

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv)


23.01.2020

U-I-15/20

Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 - ZPIZ-2)


23.01.2020

U-I-17/20

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)


23.01.2020

U-I-16/20

Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 - ZPIZ-2)


21.01.2020

U-I-11/20

Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Pravilnika o načinu izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/15)


21.01.2020

U-I-10/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1., 4. 5., 6., 7. in 11. člena Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva (Uradni list št. 64/2019)


10.01.2020

U-I-4/20

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13)


08.01.2020

U-I-3/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 - ZVRK)


24.12.2019

U-I-477/19

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena in 8. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11 in 25/14 - ZOPNI)


20.12.2019

U-I-474/19

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 – ZSkuS)


15.11.2019

U-I-416/19

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)


13.11.2019

U-I-409/19

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - UPB, 47/13, 87/14, 22/19) ter za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20)


28.10.2019

U-I-352/19

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18 - ZIURKOE), 12. točke drugega odstavka 19. člena ter sedmega in desetega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 158/20 - ZVO-1), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19) ter drugega odstavka 373. in prvega odstavka 374. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)