Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

28.10.2019

U-I-352/19

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 84/18 - ZIURKOE), 12. točke drugega odstavka 19. člena ter sedmega in desetega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 158/20 - ZVO-1), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list RS, št. 25/19) ter drugega odstavka 373. in prvega odstavka 374. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


09.10.2019

U-I-280/19

Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka 56. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11 in 111/13) , tretjega odstavka 79. člena in 77.c člena v zvezi s 17.b členom Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16) in 4. točke tretjega odstavka 60. člena ter četrtega odstavka 64. člena v zvezi z 11. točko prvega odstavka 64. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 60/17)


01.10.2019

U-I-262/19

Zahteva za oceno ustavnosti 3., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12. in 20. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19)


19.09.2019

U-I-230/19

Zahteva za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena, 25. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)


12.09.2019

U-I-217/19

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) in Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


28.08.2019

U-I-211/19

Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in četrtega odstavka 5. člena ter 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)


12.08.2019

U-I-205/19

Pobuda za oceno ustavnosti 5. člena in tretjega odstavka 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)


06.08.2019

U-I-202/19

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP), Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS 16/19 - ZNP-1), Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89, Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 - ur. p. b. - ZZZDR) in Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/2017 - DZ)


11.07.2019

U-I-198/19

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


10.07.2019

U-I-196/19

Zahteva za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19)


04.07.2019

U-I-191/19

Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18)


01.07.2019

U-I-187/19

Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)


27.06.2019

U-I-184/19

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)


10.06.2019

U-I-174/19

Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo, 56/10, 14/15 in 9/16)


28.05.2019

U-I-165/19

Zahteva za oceno ustavnosti prvega, tretjega in petega odstavka 71. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16 in 77/17 - ZODPol)


23.05.2019

U-I-159/19

Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 - ZSS)


17.05.2019

U-I-150/19

Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo, 56/10, 14/15 in 9/16)


08.05.2019

U-I-144/19

Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19)


12.03.2019

U-I-112/19

Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17)


01.03.2019

U-I-105/19

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 216. člena Kazenskega zakonika(KZ-1)