Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

15.02.2019

U-I-48/19

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)


28.01.2019

U-I-15/19

Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)


18.12.2018

U-I-516/18

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 367.c člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


18.12.2018

U-I-514/18

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17, 29/17)


25.04.2018

U-I-300/18

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) in 3. člena ter prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17)


05.03.2018

U-I-101/18

Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 - ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 - ZUPPJS17)


21.02.2018

U-I-59/18

Pobuda za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej)


19.02.2018

U-I-52/18

Zahteva za oceno ustavnosti 3.a, 3.b, 38., 42., 43. in 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17, ZZDej) ter 39. in 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K)


23.01.2018

U-I-18/18

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 37. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ)


22.01.2018

U-I-14/18

Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17)


13.10.2017

U-I-158/17

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16)


22.09.2017

U-I-152/17

Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 - popr., 10/17 in 47/19)


21.09.2017

U-I-151/17

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17)


09.02.2017

U-I-25/17

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica - Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16)


01.01.1970


01.01.1970


01.01.1970


01.01.1970


01.01.1970


01.01.1970