Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

31.03.2021

U-I-90/21

Pobuda za oceno ustavnosti 108. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


31.03.2021

U-I-89/21

Pobuda za oceno ustavnosti 82. do 84. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


31.03.2021

U-I-88/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21)


31.03.2021

U-I-86/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)


31.03.2021

U-I-87/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)


31.03.2021

U-I-85/21

Zahteva za oceno ustavnosti 95. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)


30.03.2021

U-I-83/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)


30.03.2021

U-I-84/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21)


30.03.2021

U-I-82/21

Zahteva za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13, 17/15 in 104/20 – ZS)


26.03.2021

U-I-81/21

Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., in 3. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21)


24.03.2021

U-I-78/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14_- ZRTVS-1)


24.03.2021

U-I-79/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 9. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21, 40/21), petega odstavka 9. člena in prve točke prvega odstavka 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) ter druge in tretje točke petega odstavka 10. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21)


24.03.2021

U-I-80/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini (Uradni list RS št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


23.03.2021

U-I-76/21

Pobuda za oceno ustavnosti 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 107/10 in 58/13)


23.03.2021

U-I-77/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 19. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21)


22.03.2021

U-I-74/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 - ZOdv)


22.03.2021

U-I-75/21

Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka petega odstavka 79.a člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/18 - uradno prečiščeno besedilo in 59/17 - ZTuj-2)


22.03.2021

U-I-73/21

Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)


19.03.2021

U-I-71/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. točke prvega odstavka 1. člena Pravilnika o opredelitvi pogoja preživljanja družinskih članov (Uradni list RS, št. 29/96 in 80/04)


18.03.2021

U-I-70/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 3, drugega in tretjega odstavka 23. člena, 24. člena, 32.a člena in 32.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), 164. člena, drugega odstavka 166. člena, prvega odstavka 177. člena in prvega odstavka 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14,90/15, 102/15 in 72/19 - ZUJF) ter 53. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15 - ZSS)