Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

03.05.2023

U-I-60/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo, ZPIZ-2)


28.04.2023

U-I-56/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7 – S11 (Uradni list RS, št. 30/23)


25.04.2023

U-I-55/23

Zahteva za oceno ustavnosti 448. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20)


24.04.2023

U-I-54/23

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


21.04.2023

U-I-53/23

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 130/22), Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


20.04.2023

U-I-52/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 103. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16 – v nadaljevanju ZP-1)


14.04.2023

U-I-51/23

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (Uradni list RS, št. 186/21)


07.04.2023

U-I-50/23

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 - uradno prečiščeno besedilo - ZPIZ-2)


07.04.2023

U-I-49/23

Pobuda za oceno ustavnosti 31. in 37. člena ter 14. in 14.a točke prvega odstavka 397. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19, 66/19 in 163/22)


05.04.2023

U-I-48/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 11. , prvega in četrtega odstavka 15. in 17. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZDeb)


04.04.2023

U-I-46/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 62. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94 in nasl.)


30.03.2023

U-I-45/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22 - ZDoh-2AA)


29.03.2023

U-I-42/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


29.03.2023

U-I-44/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


28.03.2023

U-I-43/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 139/20 - ZPIZ-2H)


28.03.2023

P-7/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo občin Gorenjske, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Kranj


28.03.2023

P-6/23

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in Okrajnim sodiščem v Ljubljani


24.03.2023

U-I-41/23

Zahteva za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18 in 73/18 – ZSVarPre)


23.03.2023

U-I-39/23

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)


22.03.2023

U-I-38/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08, 85/10, 46/17, 86/18, 6/22 in 2/23)