Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

19.08.2022

U-I-358/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


18.08.2022

U-I-343/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (Uradni list RS, št. 29/22)


18.08.2022

U-I-339/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno – sever (Uradni list RS, št. 168/20)


18.08.2022

U-I-338/22

Pobuda za oceno ustavnosti pete alineje 8. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15 – ZBPP)


18.08.2022

U-I-340/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


18.08.2022

U-I-341/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


18.08.2022

U-I-342/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


17.08.2022

U-I-337/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 202.d člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16)


17.08.2022

U-I-336/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 86. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21), 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18)


12.08.2022

U-I-335/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 58. in 111. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 41/19 - uradno prečiščeno besedilo)


10.08.2022

U-I-334/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 105. in 111. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/17) in Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za gradnjo stavbe za skladiščenje in predelavo lesa in lesne biomase na parceli št. 142/3 ter bioplinarne, kompostarne in predelave lesa na parcelah št. 136/4 in 134/1, vse v k.o. Spodnja Selnica (ID: 1320) (Medobčinski uradni vestnik, št. 25/19)


10.08.2022

P-8/22

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim redarstvom Skupne občinske uprave Maribor in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor


10.08.2022

U-I-333/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 185. in 219. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. št. 58/11, 47/12, 19/15, 36/19, 139/20, 54/21)


04.08.2022

P-7/22

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru


04.08.2022

U-I-332/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 107. in 175. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/2020)


03.08.2022

P-6/22

Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru


02.08.2022

U-I-331/22

Zahteva za oceno ustavnosti petega in osmega odstavka 51. člena, četrtega odstavka 94. člena, devete točke 97. člena, 98. člena, sedme točke prvega odstavka 126. člena, tretjega odstavka 126. člena, prvega odstavka 132. člena, drugega odstavka 134. člena, prve alineje petega odstavka 145. člena in petega do sedemnajstega odstavka 150. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22)


29.07.2022

U-I-329/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20) v delu, ki se nanaša na zemljišče s parcelno številko 1367/26, k. o. Oltra


27.07.2022

U-I-327/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu GAS-5, južni del (Uradni list RS, št. 23/21)


26.07.2022

U-I-326/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. alineje četrtega odstavka 14. člena v zvezi s 7. členom Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Uradni list RS št. 108/21)