Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

07.04.2022

U-I-105/22

Zahteva za oceno ustavnosti 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22 - ZFU)


07.04.2022

U-I-106/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka v zvezi z drugim odstavkom 137. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, 67/01 in 63/16 – ZD)


01.04.2022

U-I-104/22

Pobuda za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 - ZVO-2)


01.04.2022

Ps-2/22

Pobuda za oceno protiustavnosti programa in delovanja političnih strank Slovenske demokratske stranke (SDS), Socialnih demokratov (SD), Slovenske ljudske stranke (SLS), Slovenske nacionalne stranke (SNS) in Zeleni Slovenije


31.03.2022

U-I-101/22

Pobuda za oceno ustavnosti tretje alineje drugega odstavka 63. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17, 75/19 in 54/21 – ZUTD)


31.03.2022

U-I-102/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 164. in 175. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20) v delih, ki se nanašata na spremembo namenske rabe zemljišč parc. št. 1070/2 in 1070/3, obe k. o. Oltra


31.03.2022

U-I-103/22

Postopek za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21), kolikor določa prednostno poplačilo terjatev prispevkov socialnih zavarovanj, zapadlih za zadnje leto, za samozaposleno osebo


30.03.2022

U-I-100/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti petega in šestega odstavka 24. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec - 2 (Dolenjski uradni list, Uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 16/18)


29.03.2022

U-I-96/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


29.03.2022

U-I-97/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


29.03.2022

U-I-99/22

Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 122/2018 z dne 24. 11. 2020 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


29.03.2022

U-I-98/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 33/11, 63/13, 17/15 in 104/20) in 154. člena Sodnega reda (Uradni list RS št. 87/16 in 127/21) ter pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 77. člena Sodnega reda (Uradni list RS št. 87/16 in 127/21) v delu, ki se glasi "razen če sodnik v posamezni zadevi določi drugače" in 1. in 2. člena Pravilnika o uporabi predalčnikov na Okrožnem sodišču v Mariboru, Višjem sodišču v Mariboru in Okrajnem sodišču v Mariboru št. Su 200100/2014 z dne 3. 9. 2014


28.03.2022

U-I-95/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 29. člena, prvega odstavka 43. člena, prvega odstavka 44. člena, 5. točke prvega odstavka 50. člena in prvega odstavka 68. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21 – SZ-1) ter četrte alineje četrtega odstavka 118. člena in četrtega odstavka 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20 – SPZ)


25.03.2022

U-I-93/22

Pobuda za oceno ustavnosti Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I)


24.03.2022

U-I-91/22

Pobuda za začetek postopka za presojo ustavnosti 308. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20)


17.03.2022

U-I-89/22

Pobuda za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16, 65/17– ZVis), 4. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1) in 6. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 - popr. - ZDSS-1) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. in 29. člena Pravilnika o načinu volitev članov študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in članic Univerze na Primorskem


17.03.2022

U-I-87/22

Zahteva za oceno ustavnosti drugega do četrtega odstavka 49.a člena ter drugega do petega odstavka 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21)


16.03.2022

U-I-85/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


15.03.2022

U-I-84/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o sodniški službi in Zakona o sodiščih


11.03.2022

U-I-83/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Uradni list RS, št. 89/14, 92/15, 18/17, 17/18, 3/19 in 97/21) v zvezi s 7. točko Priloge 1: Seznam težkih, kroničnih bolezni in stanj