Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

17.03.2021

U-I-66/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


17.03.2021

U-I-67/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


17.03.2021

U-I-64/21

Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje 1. člena Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 30/21)


17.03.2021

U-I-65/21

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18 - v nadaljevanju ZSVI)


16.03.2021

U-I-60/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19)


16.03.2021

U-I-61/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1 . 2, in 3 člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 106/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21 in 35/21)


16.03.2021

U-I-63/21

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)


16.03.2021

U-I-62/21

Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 - ZPIZ-2)


15.03.2021

U-I-58/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. člena Pravilnika o žganih pijačah (Uradni list RS, št. 75/08, 7/09 in 32/15)


15.03.2021

U-I-57/21

Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena in 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 in 142/20) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/21), Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 117/20), Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20 in 20/21) in Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21)


15.03.2021

U-I-59/21

Pobuda za oceno ustavnosti 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21), Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/21), 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21) in Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 30/21)


10.03.2021

U-I-56/21

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20)


08.03.2021

U-I-55/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o spremembah Odloka kategorizaciji občinskih cest v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 197/20) v delu, ki se nanaša na krajevno cesto Štorje – Gornji konec (št. odseka 874277)


05.03.2021

U-I-53/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


03.03.2021

U-I-52/21

Pobuda za oceno ustavnosti 32. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


02.03.2021

U-I-49/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


02.03.2021

U-I-50/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: - drugega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) - tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21 in 35/21) - drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) - drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) - drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20)


01.03.2021

U-I-48/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 1/20), kolikor pod zap. št. 159 kategorizira javno pot št. odseka 735931 v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 345/3, k. o. Lukovica


26.02.2021

U-I-47/21

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 62. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 in nasl.)


26.02.2021

U-I-46/21

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)