Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

18.01.2023

U-I-14/23

Zahteva za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19, 39/22 in 158/22) ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22)


16.01.2023

U-I-10/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-12/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-9/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


16.01.2023

U-I-11/23

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


10.01.2023

U-I-4/23

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in sedmega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20) ter 2. točke tretjega odstavka 35. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22 in 158/22)


10.01.2023

U-I-5/23

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 99/22), kolikor pod zap. št. 489 kategorizira javno pot "Vrhovci, c. XXI, od Pod jezom do h. st. 38" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1871/44, k. o. 1994 Dobrova


05.01.2023

U-I-2/23

Zahteva za oceno ustavnosti prve točke prvega odstavka 3. člena in prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 – popr. in 153/22)


03.01.2023

U-I-1/23

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 380. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)


30.12.2022

U-I-482/22

Zahteva za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 158/22 - ZDoh-2AA)


29.12.2022

Mp-4/22

Pritožba zoper odločbo Državne volilne komisije št. 041-135/2022-26 z dne 3. 11. 2022 in zoper sklic volilnega zbora Državne volilne komisije št. 041-135/2022-52 z dne 8. 11. 2022 in zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/21 z dne 12. 12. 2022 in zoper odgovor Državne volilne komisije št. 041-153/2022 z dne 23. 11. 2022


28.12.2022

U-I-480/22

Zahteva za oceno ustavnosti prvega, osmega in devetega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11 in 158/20 - ZIntPK) in 43. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 156/21)


28.12.2022

U-I-479/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 - ZRTVS-1B)


27.12.2022

U-I-478/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 38. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15 in 31/18)


23.12.2022

U-I-476/22

Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo)


23.12.2022

Mp-2/22

Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022


20.12.2022

U-I-474/22

Zahteva za oceno ustavnosti 61. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)


16.12.2022

U-I-473/22

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21), prvega odstavka 24. člena Zakona o denacionalizaciji ((Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter razlage 107. člena Stanovanjskega zakona


15.12.2022

U-I-471/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 21. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19)


14.12.2022

U-I-470/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 9/18) kolikor pod zap. št. 17 kategorizira javno pot JP 791851 "Prečna - letališče" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 818/62, k. o. 1448 Prečna