Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

28.11.2022

U-I-424/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


28.11.2022

U-I-423/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


28.11.2022

U-I-437/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


28.11.2022

U-I-434/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


28.11.2022

U-I-436/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


28.11.2022

U-I-432/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


22.11.2022

U-I-405/22

Zahteva za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 47. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20)


21.11.2022

U-I-404/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 211. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)


16.11.2022

U-I-403/22

Pobuda za oceno ustavnosti 41.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17, 28/19 – ZSV)


16.11.2022

U-I-402/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Sveti Jurij s sedežem v Vidmu ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 65/94)


15.11.2022

U-I-401/22

Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/2021) v delih, ki se glasita: "ki je opravil posebni del strokovnega izpita v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 27/85 in 47/95) iz vodenja del"


14.11.2022

U-I-400/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nepravdnem postopku, Zakona o socialnem varstvu ter Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih


10.11.2022

U-I-397/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21)


10.11.2022

U-I-396/22

Pobuda za oceno ustavnosti 3.a točke 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 31/18 in 181/21)


07.11.2022

U-I-394/22

Pobuda za oceno ustavnosti 146.člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 - GZ-1)


02.11.2022

U-I-393/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št.5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22)


27.10.2022

U-I-395/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)


25.10.2022

U-I-392/22

Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 63. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/2021 - uradno prečiščeno besedilo)


11.10.2022

U-I-390/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. 60., 64. in 127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17)


10.10.2022

U-I-389/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22)