Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

09.03.2022

U-I-80/22

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 45/2021 z dne 15. 12. 2021 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 188/2018 z dne 17. 12. 2020 in pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


09.03.2022

U-I-76/22

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 - ZOPVTKK)


09.03.2022

U-I-77/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: - petega odstavka 160.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 206/21 - ZDUPŠOP) ter - prvega stavka drugega odstavka 5. člena ter tretjega in četrtega odstavka 12. člena Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10 in 28/21)


09.03.2022

U-I-79/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


09.03.2022

U-I-78/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


09.03.2022

U-I-81/22

Zahteva za oceno ustavnosti 12., 13., 13.a in 14.b člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 30/18) in zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Državnega zbora št. 005-02/21-10 z dne 26. 11. 2021


08.03.2022

U-I-75/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21)


07.03.2022

U-I-72/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)


04.03.2022

U-I-70/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sedmega odstavka 4. člena in 5. točke drugega odstavka 7. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SMJ – KARE 9 (Uradni list RS, št. 23/2021) v delih, ki se nanašata na zemljišča s parc. št. 2180, št. 2179 in št. 2178, vse k. o. Celje, in stavbo ID 1077-9016, ter 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SMJ – KARE 9


03.03.2022

P-2/22

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Informacijskim pooblaščencem in Ministrstvom za notranje zadeve


01.03.2022

U-I-67/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 17. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)


01.03.2022

U-I-68/22

Pobuda za oceno ustavnosti 100. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14)


28.02.2022

U-I-64/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 - ZOPVTKK)


28.02.2022

U-I-65/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (Uradni list RS, št. 17/22 - ZOPVTKK)


28.02.2022

U-I-66/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 51/21– ZPIZ-2)


23.02.2022

U-I-62/22

pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


18.02.2022

U-I-59/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Krško (Uradni list RS, št. 21/15), kolikor kategorizira javno pot "Stolovnik pod Stražo-Tovornik" (št. odseka 692102) v delih, ki potekata po zemljiščih parc. št. 598/2 in št. 599/4, obe k. o. Stolovnik


18.02.2022

U-I-60/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega stavka drugega odstavka 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18 – ZCes-1)


16.02.2022

U-I-57/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


16.02.2022

U-I-58/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)