Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

27.01.2021

U-I-20/21

Zahteva za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 - ZIUOPDVE)


27.01.2021

U-I-21/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20 in 179/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 181/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 185/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 186/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 190/20), 1. in 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaj


26.01.2021

U-I-19/21

Pobuda za oceno ustavnosti 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. in 56. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 - ZKUASP)


25.01.2021

U-I-17/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: - 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), - Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), - 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), - Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), - Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), - Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in - Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20)


22.01.2021

U-I-16/21

Zahteva za oceno ustavnosti tretjega, četrtega in petega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 52/16, 81/19 in 203/20) ter 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 203/20)


20.01.2021

U-I-14/21

Pobuda za oceno ustavnosti Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)


20.01.2021

U-I-15/21

Pobuda za oceno ustavnosti 196., 199. in 204. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) in Pravilnika o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 10/12)


19.01.2021

P-1/21

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda. Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Ljubljana


15.01.2021

U-I-13/21

Pobuda za oceno ustavnosti 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20 in 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) - COVID 19


14.01.2021

U-I-12/21

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 - ZIUOPDVE)


13.01.2021

U-I-11/21

Pobuda za oceno ustavnosti 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 - ZZVZZ)


11.01.2021

U-I-10/21

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr., 75/97 in 19/14 - ZVojI)


11.01.2021

U-I-9/21

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19 in 139/20 - ZPIZ-2)


11.01.2021

U-I-8/21

Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 - ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) - COVID 19


08.01.2021

U-I-3/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20)


08.01.2021

U-I-6/21

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 - ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 - ZT-1B)


08.01.2021

U-I-4/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odredbe o izvedbi obveznega odvoza in hrambe pokojnikov v času epidemije COVID-19 v Mestni občini Maribor št. 181-19/2020-62 z dne 13. 11. 2020


05.01.2021

U-I-2/21

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20)


31.12.2020

U-I-495/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št.70/05 in 33/08) kolikor pod zap. št. 466 kategorizira mestno ali krajevno cesto "Blasov breg, od Tomačevega do h.št. 35" (odsek 216922) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1140/5, k. o. Stožice


29.12.2020

U-I-492/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)