Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

14.07.2022

U-I-304/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-303/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-302/22

Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 96/2022 z dne 15. 6. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 85/2019 z dne 21. 12. 2021 in pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-301/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-300/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-299/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-298/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


14.07.2022

U-I-308/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)


12.07.2022

P-5/22

Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni


05.07.2022

U-I-273/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 107. in 175. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20), kolikor se nanašata na določitev namenske rabe zemljišča s parcelno številko 108/1 k. o. Ankaran


05.07.2022

U-I-274/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 58. in 59. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17)


01.07.2022

U-I-271/22

Pobuda za oceno ustavnosti 35. in 36. člena Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000)


30.06.2022

U-I-267/22

Zahteva za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 - popravek)


30.06.2022

U-I-269/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) v delu, ki spreminja zemljišče s parcelno številko 555/13, k. o. Dob, iz stavbnega v gozdno zemljišče


30.06.2022

U-I-268/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) v delu, ki spreminja zemljišča s parcelnimi številkami 702/1, 702/2, 70273, 702/4, 702/5, 702/6, 702/7, 702/8, 702/9, 703/1, 703/2, 703/3, 703/4, 703/5, 703/6, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12, 703/13, 703/14, vse k. o. Dob, iz stavbnih zemljišč v najboljša kmetijska oziroma v gozdna zemljišča


29.06.2022

U-I-266/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20)


29.06.2022

U-I-265/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 76. člena, prvega odstavka 84. člena, grafičnega dela izvedbenega dela in prvega odstavka 159. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Domžale (Uradni vestnik. 10/18)


29.06.2022

U-I-270/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 106. člena Zakona o pravilih cestnega prometa iz leta 2011 (Uradni list RS, št. 156/21 - uradno prečiščeno besedilo).


28.06.2022

U-I-263/22

Pobuda za ceno ustavnosti in zakonitosti 107., 175. in 179. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 161/20), kolikor se nanašata na določitev namenske rabe zemljišč s parcelno številko 929/2, 929/3, obe k. o. Oltra


27.06.2022

U-I-262/22

Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)