Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

15.02.2022

U-I-56/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega stavka prvega odstavka 14. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 30/13 - ZDKG)


11.02.2022

U-I-55/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18, 59/18, 25/19, 51/19, 66/21 in 1/22 – popr.) v delu, ki spreminja namensko rabo zemljišča s parcelno številko 296/7, k. o. Dolenja vas, iz poselitvenega območja v kmetijsko zemljišče


11.02.2022

U-I-54/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)


10.02.2022

U-I-52/22

Zahteva za oceno ustavnosti drugega do šestega odstavka 10.a člena in 10.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 - uradno prečiščeno besedilo in 95/21 - popr. - ZTuj-2) in šesta alineja desetega odstavka 9. člena, drugega stavka osmega odstavka 18. člena in prva alineja prvega odstavka 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo in 54/21 - ZMZ-1)


10.02.2022

U-I-53/22

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)


04.02.2022

U-I-49/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 179. člena, osmega odstavka 221.k člena ter prvega in drugega odstavka 201. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo –ZFPPIPP)


04.02.2022

U-I-48/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22)


28.01.2022

U-I-38/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti enajstega odstavka 48. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


26.01.2022

U-I-36/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 3. in 4. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22 in 8/22)


21.01.2022

U-I-34/22

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti pete in osme točke 5. člena, točke B, tretjega odstavka 6. člena, prvega in tretjega odstavka 8. člena, točke II. iz preglednice 10. člena, točk A, B in E/40N 12. člena,13., 14. in 16. člena, drugega odstavka 18. člena, 19. in 20. člena, prve, četrte in pete alineje 21. člena, prvega in tretjega odstavka 22. člena in drugega do petega odstavka 30. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/99 in 101/00), Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014 v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 35/14), Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 93/14), Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 106/15), Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zeml


19.01.2022

U-I-31/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 67/21) kolikor kategorizira javno pot "Lajnarjev hrib", odsek 992191, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 618, 620, 622/1 in 624, vse k. o. Matke


19.01.2022

U-I-32/22

Pobuda za oceno ustavnosti šeste alineje drugega odstavka 22. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15 - ZBPP)


18.01.2022

U-I-27/22

Pobuda za oceno ustavnosti 7. člena in tretjega odstavka 8. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21), 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 - ZZUOOP) in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID- 19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 200/21, 201/21, 4/22 in 8/22) ter sklepa o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 3/22)


13.01.2022

U-I-21/22

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 31. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13, 36/19, 51/21 in 159/21 – ZZVZZ ) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 140. člena in 4. točke prvega odstavka 141. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 90/98, 6/99 – popr., 61/2000, 64/2000 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 64/18, 4/20 in 61/21)


13.01.2022

U-I-22/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 in Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19/2


12.01.2022

U-I-18/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


12.01.2022

U-I-16/22

Pobuda za oceno ustavnosti Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19


11.01.2022

U-I-10/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 3/21), kolikor pod zap. št. 358 kategorizira javno pot "ŽAGOLIČ – STRMEC" (odsek 502641) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 568/1, k. o. Col


11.01.2022

U-I-11/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 3/21), kolikor pod zap. št. 32 kategorizira lokalno cesto "VODICE – COL" (odsek 001182) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 881/32, 881/35 in 881/38, vsa k. o. Col


05.01.2022

U-I-39/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)