Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

14.12.2022

U-I-468/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 101. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21)


14.12.2022

U-I-469/22

Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in petega odstavka 204. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZUreP-3)


08.12.2022

P-11/22

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Kranj in Okrajnim sodiščem v Kranju


01.12.2022

U-I-465/22

Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 - uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18)


30.11.2022

U-I-464/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


29.11.2022

U-I-463/22

Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 36. in 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-2)


28.11.2022

U-I-462/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 71/12, 77/12-popr., Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/14, 57/14 in 14/17), kolikor kategorizira javno pot "Koritno VI" (odsek 513076) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 533/16, k. o. Ribno


22.11.2022

U-I-405/22

Zahteva za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 47. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 - popr. in 65/20)


21.11.2022

U-I-404/22

Pobuda za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 211. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21)


16.11.2022

U-I-403/22

Pobuda za oceno ustavnosti 41.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17, 28/19 – ZSV)


16.11.2022

U-I-402/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v občinski svet občine Sveti Jurij s sedežem v Vidmu ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 65/94)


15.11.2022

U-I-401/22

Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/2021) v delih, ki se glasita: "ki je opravil posebni del strokovnega izpita v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 27/85 in 47/95) iz vodenja del"


10.11.2022

U-I-397/22

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka 197. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21)


10.11.2022

U-I-396/22

Pobuda za oceno ustavnosti 3.a točke 3. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 31/18 in 181/21)


02.11.2022

U-I-393/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v Občinski svet občine Dobrovnik (Uradne objave Občine Dobrovnik, št.5/02, 4/06, 3/14, 4/18 in 6/22)


11.10.2022

U-I-390/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 59. 60., 64. in 127. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17)


06.10.2022

U-I-388/22

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21)


20.09.2022

U-I-384/22

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)


19.09.2022

U-I-382/22

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem načrtu občine Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2022)


14.09.2022

U-I-381/22

Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18)