Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

10.12.2020

U-I-473/20

Pobuda za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 181/20) ter postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20, 190/20, 195/20 in 204/20 - COVID19


09.12.2020

U-I-472/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 73. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15 – ZGO-1)


09.12.2020

U-II-2/20

Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 - ZZSISV26)


09.12.2020

U-I-471/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega in drugega odstavka 2. člena, 4. člena in 6. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20)


08.12.2020

U-I-469/20

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) ter Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16)


07.12.2020

U-I-464/20

Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16 - ZFPPIPP)


03.12.2020

U-I-462/20

Zahteva za oceno ustavnosti 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20, ZNB) ter 7. in 9. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20)


01.12.2020

U-I-460/20

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 - ZSV) in Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr)


27.11.2020

U-I-459/20

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 395. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


25.11.2020

U-I-457/20

Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/6 z dne 12. 11. 2020 ter za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 - COVID19


20.11.2020

U-I-452/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti


20.11.2020

U-I-451/20

Pobuda za oceno ustavnosti 127. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/19 - ZPIZ-2G)


17.11.2020

U-I-450/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 13/05), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 30/06) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 52/07)


16.11.2020

U-I-447/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - UPB, 47/13, 87/14, 22/19)


13.11.2020

U-I-445/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 - COVID19


12.11.2020

U-I-442/20

Pobuda za oceno ustavnosti zakona o višini socialnih prejemkov, minimalne zajamčene plače, minimalne plače in pokojnin


11.11.2020

U-I-440/20

Pobuda za postopek za oceno ustavnosti 39., 51., 51.a, 51.b., 53.a in 53.f člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo in 142/00 - ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 - ZZdr-2)


10.11.2020

U-I-439/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 1/20) kolikor kategorizira javno pot "Vrhovlje − naselje", v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 309/25, k. o. Lukovica


09.11.2020

U-I-436/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/20 in 142/20 - ZNB) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 152/20, 157/20 in 159/20)


04.11.2020

U-I-434/20

Pobuda za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 1. člena in prvega ter drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155), 2.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe širjenja z virusom SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 143), drugega odstavka 3. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154), 6. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49), prvega odstavka 2. člena Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 150), Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu z