Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

02.11.2020

U-I-433/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


30.10.2020

U-I-432/20

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) - COVID 19


21.10.2020

U-I-426/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - ur. p. b., 49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20)


21.10.2020

U-I-427/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 - ur. p. b. ,49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) ter 2. in 3. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21)


20.10.2020

U-I-422/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 96. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15)


15.10.2020

U-I-418/20

Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000)


14.10.2020

U-I-417/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) v delu, ki se nanaša na parc. št. 1660, k. o. 1943 – Dob


12.10.2020

U-I-414/20

Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


06.10.2020

U-I-406/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19)


06.10.2020

U-I-407/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/00) in Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 21/94, 23/96 in 1/00)


22.09.2020

U-I-399/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15)


18.09.2020

U-I-396/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)


18.09.2020

U-I-397/20

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16 – ZFPPIPP-G)


15.09.2020

U-I-391/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


15.09.2020

U-I-392/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


14.09.2020

U-I-390/20

Pobuda za oceno ustavnosti 107. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19)


11.09.2020

U-I-388/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 70. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


09.09.2020

U-I-386/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena in točke č) prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)


31.08.2020

U-I-380/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20 - ZZavar-1) ter 2., 5. in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16)


28.08.2020

U-I-379/20

Pobuda za oceno ustavnosti 367. in 458. člena Zakona o pravdnem postopku