Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

01.06.2020

U-I-221/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20 - ZIUOOPE)


29.05.2020

P-4/20

Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana


29.05.2020

U-I-220/20

Pobuda zoper peti odstavek 29. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)


28.05.2020

U-I-219/20

Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena in 11. točke prvega odstavka 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)


27.05.2020

U-I-218/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - ZIUZEOP)


20.05.2020

U-I-217/20

Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 - ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka


18.05.2020

U-I-216/20

Pobuda za oceno ustavnosti tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19)


18.05.2020

U-I-215/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


16.05.2020

U-I-214/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20)


14.05.2020

U-I-213/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 14/19), Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču v Novem mestu (Dolenjski uradni list št. 14/19), 1. do 7. člena Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 28/19), Tehničnega popravka objave Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo Mesto (Dolenjski uradni list št. 29/19) in Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Dolenjski Uradni list št. 6/20)


13.05.2020

U-I-209/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


13.05.2020

U-I-210/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


13.05.2020

U-I-211/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


13.05.2020

U-I-212/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


12.05.2020

U-I-208/20

Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 - ZIUZEOP)


11.05.2020

U-I-191/20

Pobuda za oceno skladnosti enaindvajsetega odstavka 3. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 – popr., 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 – popr., 2/15 – popr. in 63/17) s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/11)


11.05.2020

U-I-192/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


11.05.2020

U-I-193/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


11.05.2020

U-I-194/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


11.05.2020

U-I-195/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)