Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

31.12.2020

U-I-495/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št.70/05 in 33/08) kolikor pod zap. št. 466 kategorizira mestno ali krajevno cesto "Blasov breg, od Tomačevega do h.št. 35" (odsek 216922) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1140/5, k. o. Stožice


29.12.2020

U-I-492/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)


16.12.2020

U-I-484/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot št. JP 568361 v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1005/9 in 1009/2, obe k. o. 1992 Horjul


08.12.2020

U-I-469/20

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) ter Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16)


07.12.2020

U-I-464/20

Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16 - ZFPPIPP)


01.12.2020

U-I-460/20

Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 - ZSV) in Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 - ZDZdr)


27.11.2020

U-I-459/20

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 395. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


16.11.2020

U-I-447/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - UPB, 47/13, 87/14, 22/19)


11.11.2020

U-I-440/20

Pobuda za postopek za oceno ustavnosti 39., 51., 51.a, 51.b., 53.a in 53.f člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo in 142/00 - ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 - ZZdr-2)


10.11.2020

U-I-439/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 1/20), kolikor kategorizira javno pot "Vrhovlje − naselje" (odsek 735012) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 309/25, k. o. Rafolče


02.11.2020

U-I-433/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


30.10.2020

U-I-432/20

Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) - COVID 19


21.10.2020

U-I-426/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 - ur. p. b., 49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20)


21.10.2020

U-I-427/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 - ur. p. b. ,49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) ter 2. in 3. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21)


20.10.2020

U-I-422/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 96. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15)


15.10.2020

U-I-418/20

Zahteva za oceno ustavnosti 5. člena v zvezi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000)


14.10.2020

U-I-417/20

Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) v delu, ki se nanaša na parc. št. 1660, k. o. 1943 – Dob


12.10.2020

U-I-414/20

Zahteva za oceno ustavnosti devetega odstavka v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)


18.09.2020

U-I-396/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)


15.09.2020

U-I-392/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)