Nerešene zadeve

(brez Up zadev)

Vpogled v stanje zadeve

Opozorilo: Vpisati morate celotno številko zadeve. Iskanje po delu številke ali drugih podatkih ni možno.

Vpogled v stanje postopka v posamezni zadevi je možen tudi na spletni strani Ustavnega sodišča, z vpisom opravilne številke zadeve, ki jo pobudniku, predlagatelju ali pritožniku po vložitvi vloge v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča sporoči glavna pisarna. Zaradi varstva osebnih podatkov je prek spleta mogoče vpogledati samo v nekatere podatke o stanju zadeve.

22.09.2020

U-I-399/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15)


22.09.2020

U-I-398/20

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/20)


18.09.2020

U-I-396/20

Zahteva za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15)


18.09.2020

U-I-397/20

Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16 – ZFPPIPP-G)


17.09.2020

U-I-395/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 566. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 20/18 – OZ)


15.09.2020

U-I-394/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


15.09.2020

U-I-393/20

Pobuda za oceno ustavnosti 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17


15.09.2020

U-I-392/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


15.09.2020

U-I-391/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 244. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP)


14.09.2020

U-I-389/20

Pobuda za oceno ustavnosti Akta o razpisu svetovalnega referenduma (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2020)


14.09.2020

U-I-390/20

Pobuda za oceno ustavnosti 107. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17 in 59/19)


11.09.2020

U-I-388/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 70. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP)


09.09.2020

U-I-387/20

Pobuda za začetek postopka za oceno pravne relevantnosti in ustreznosti Ustave v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah na področju dejanske narodnomanjšinske tematike v Sloveniji in medsebojne skladnosti 3.a, 14., 15. in 16. člena Ustave s 64. in 65. členom Ustave ter poglavja II. Človekove pravice in temeljne svoboščine s 159. členom Ustave


09.09.2020

U-I-386/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena in točke č) prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)


08.09.2020

U-I-385/20

Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)


03.09.2020

U-I-382/20

Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


03.09.2020

U-I-384/20

Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


03.09.2020

U-I-383/20

Zahteva za oceno ustavnosti tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) in tarifnih številk 18/1, 19/4 in 38/1 Posebnega dela Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) v zvezi s Sklepom o spremembi vrednosti točke (Uradni list RS, št. 22/19) in v zvezi z drugim odstavkom 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)


01.09.2020

U-I-381/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36/19 in 66/19)


31.08.2020

U-I-380/20

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20 - ZZavar-1) ter 2., 5. in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16)