Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.07.2019 U-I-200/19 Pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 62/16 – ZPPDej) in 21. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej)
16.07.2019 U-I-199/19 Pobuda za oceno ustavnosti 44.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 - ZZVZZ) v zvezi z 135.a členom in prvim odstavkom 225. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)
11.07.2019 U-I-198/19 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)
10.07.2019 U-I-196/19 Zahteva za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19)
10.07.2019 U-I-197/19 Pobuda za oceno ustavnosti 6. točke prvega odstavka in petega odstavka 8. člena ter 7. točke prvega odstavka 19. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 91/13 - ZN)