Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.12.2018 U-I-509/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Goropevšek–Cizej v delu, ki poteka po nepremičninah parc. št. 125/2, 125/10 in 2136/4, vse k. o. Zabukovica
11.12.2018 U-I-508/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 125.člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17)
11.12.2018 U-I-507/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18)
10.12.2018 U-I-502/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)
10.12.2018 U-I-505/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. točke Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 25/98, 19/2000, 23/05, 29/07, 23/09 in 26/09) in 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Šentilj (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 18/14), kolikor kategorizirata javno pot Dorner–Šiker v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 420/3, k. o. Selnica ob Muri