Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.05.2019 U-I-162/19 Zahteva za oceno ustavnosti 154., 155. in 158. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15)
24.05.2019 U-I-160/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 428 kategorizira javno cesto "Od Obvozne c. do 720562" (odsek 716211) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1916, k. o. Ježica
23.05.2019 U-I-159/19 Zahteva za oceno ustavnosti 74. in 76.a člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., in 17/15 - ZSS)
20.05.2019 U-I-153/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19 – v nadaljevanju ZDoh-2) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – v nadaljevanju ZPIZ-2)
17.05.2019 U-I-150/19 Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo, 56/10, 14/15 in 9/16)