Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

21.03.2018 P-1/18 Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Maribor, in Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Maribor
20.03.2018 U-I-203/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 148. in 164. člena (v povezavi z 220. členom) Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17 – ZKP)
20.03.2018 U-I-204/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) in 30. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 111/13)
08.03.2018 U-I-115/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika
08.03.2018 U-I-116/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17 - ZVDZ)