Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

11.10.2018 U-I-473/18 Pobuda zoper prvi odstavek 5. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07 in 100/13)
09.10.2018 U-I-472/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 265. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17)
05.10.2018 U-I-471/18 Pobuda za ugotovitev protiustavnega imenovanja ministrov Vlade
03.10.2018 U-I-470/18 Pobuda za oceno ustavnosti pete alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) in šeste alineje tretjega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države
02.10.2018 U-I-468/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)