Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.02.2018 U-I-37/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/13)
13.02.2018 U-I-41/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)
12.02.2018 U-I-38/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 27/16 – ZFPPIPP-G)
12.02.2018 U-I-39/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 22. člena v zvezi z 299.a členom in tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16)
02.02.2018 U-I-26/18 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 16. člena Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 17/08 - ZDLov-1) in pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 86. člena Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, št. 91/10)