Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.03.2019 U-I-121/19 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti četrte točke tretjega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 15. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) ter sklepa Vlade o pripravi državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor št. 35000-17/2017/4 z dne 16. 11. 2017
20.03.2019 U-I-120/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13)
20.03.2019 U-I-122/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17)
20.03.2019 U-I-123/19 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 445. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/16 in 66/17)
18.03.2019 U-I-119/19 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13 – uradno prečiščeno besedilo in 20/16), kolikor kategorizira javno pot Potok–po vasi–HŠ 14 (odsek 782200) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/3, 821/4 in 825/4, vse k. o. Pusto polje