Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

17.05.2018 U-I-380/18 pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 125. člena in 132. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17- ZPP-E)
15.05.2018 U-I-369/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/18)
15.05.2018 U-I-368/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12), kolikor kategorizira cesti "Ločen dol-Nežmah" in "Partizanska ul.-Jurišič" v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 449/1, 451/3 in 501/5, vse k. o. Partizanska vas
14.05.2018 U-I-360/18 Pobuda za oceno ustavnosti 43., 54. in 56. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, in 23/17)
14.05.2018 U-I-366/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena Zakona o odvetništvu (Ur. l. RS št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16)