Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

12.04.2016 U-I-63/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 186. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - ur. p. b.)
07.04.2016 U-I-61/16 Zahteva za oceno skladnosti prvega odstavka 21. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 87/15) z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št 127/06 - ZJZP)
29.02.2016 U-I-45/16 Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO)
22.02.2016 U-I-40/16 Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01)
12.02.2016 U-I-36/16 Zahteva za oceno ustavnosti 40., 108. in 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14 in 102/12 - ZPIZ-2)