Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

27.12.2016 U-I-226/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe urbanističnih pogojev št. SL-117 Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13 in 23/13 – popr., 71/14 – popr. in 95/15)
15.12.2016 U-I-223/16 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716 - ZPPDej)
07.12.2016 U-I-217/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12), kolikor kategorizira javno pot "Cesta skozi Ravne" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 633/0, 634/0, 635/0 in 639/0, vse k. o. Bohinjska Bistrica
30.11.2016 U-I-214/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14 in 46/16 – ZOdv)
23.11.2016 U-I-213/16 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), kolikor kategorizira javno pot "od Valburga 48 do Valburga 19" v delu, ki poteka po parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik