Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

09.02.2017 U-I-25/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica - Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16)
07.02.2017 U-I-23/17 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr. - ZOFVI) in 90. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 - ZOsn)
30.01.2017 U-I-19/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 189. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1)
26.01.2017 U-I-18/17 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 1., 4., 8., 18., 22., 23., 24., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37. in 37.b člena Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 56/96, 25/01, 101/01, 50/02, 80/02 – popr. in 75/04 – obvezna razlaga) ter 18., 19., 28., 31. do 43. in 45. do 47. člena Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 56/96 in 50/02)
26.01.2017 U-I-17/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. in 4. člena Odloka o spremembi poteka in poimenovanja ulic v Občini Miklavž na Dravskem polju (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 27/16)