Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.01.2016 U-I-12/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alineje 2. točke 28. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov, garaž in garažnih boksov v najem (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/09), tretjega odstavka 11. člena Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Uradni list RS, št. 14/99 in 16/99-popr.), drugega in tretjega odstavka 3. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila "Glasilo občanov" (Uradni list RS, št. 99/13), tretjega odstavka 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka (Uradni list RS, št. 107/11 in 101/13) in 18. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 97/10 in 105/15)"
15.01.2016 U-I-11/16 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke 4. člena in drugega odstavka 11.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10, 106/11)
06.01.2016 U-I-6/16 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena v povezavi s 126. do 133. členom Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13)
09.10.2015 U-I-151/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2
18.09.2015 U-I-139/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 156. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, kolikor se nanaša na področje urejanja BK-10 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18)