Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

28.11.2018 U-I-499/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09, 71/12 in 77/12 - popr., Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/14, 57/14 in 14/17), kolikor kategorizira javno pot "Pod Kozarco" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1006/4, k. o. Želeče
26.11.2018 U-I-497/18 Zahteva za oceno ustavnosti 11. točke 105. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 in 69/17)
26.11.2018 U-I-496/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev »Centralnega parka Koper« (Uradni list RS, št. 67/18) v delu, ki se nanaša na zemljišča parc. št. 1570/111, 1570/112, 1570/113 in 1570/114, vsa k. o. Koper
26.11.2018 R-I-93/18 Ustavna pritožba zoper plačilni nalog Policijske postaje Ljubljana Vič št. 115402330 z dne 26. 5. 2017
26.11.2018 U-I-498/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 9. točke drugega odstavka 18. člena, drugi odstavek 37. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18 in 47/18 - popr.) in II. poglavje Priloge 1 tega predpisa