Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

30.05.2018 U-I-393/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS št. 3/17)
29.05.2018 U-I-391/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 396. člena v zvezi z 9. točko 394. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)
28.05.2018 U-I-390/18 Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in 3. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 - ZNISESČP)
25.05.2018 U-I-387/18 Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 3. člena, petega odstavka 16. člena in devetega odstavka 19. člena ter priloge 1 Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)
25.05.2018 U-I-388/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. člena Zakona o radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 - ZRTVS-1) in Odloka o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije in o razpisu predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/18)