Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

06.08.2019 U-I-202/19 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP), Zakon o nepravdnem postopku (Uradni list RS 16/19 - ZNP-1), Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89, Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 - ur. p. b. - ZZZDR) in Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/2017 - DZ)
01.08.2019 U-I-201/19 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2)
17.07.2019 U-I-200/19 Pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list RS, št. 26/90 in 62/16 – ZPPDej) in 21. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 - ZPPDej)
16.07.2019 U-I-199/19 Pobuda za oceno ustavnosti 44.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 - ZZVZZ) v zvezi z 135.a členom in prvim odstavkom 225. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14 in 64/18)
11.07.2019 U-I-198/19 Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17)