Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

19.02.2018 U-I-52/18 Zahteva za oceno ustavnosti 3.a, 3.b, 38., 42., 43. in 53.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17, ZZDej) ter 39. in 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17, ZZDej-K)
14.02.2018 U-I-44/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)
13.02.2018 U-I-40/18 Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27., 29. in prvega odstavka 38. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17 in 65/17 - ZPIZ-2)
13.02.2018 U-I-37/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 110/13)
13.02.2018 U-I-41/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 – ZUS-1)