Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

24.12.2018 U-I-520/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 19., drugega odstavka 22., prvega odstavka 23., tretjega odstavka 37. in 76. člena Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18 in 47/18 - popr.) in tretjega do petega odstavka 119. ter četrtega odstavka 251. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).
24.12.2018 R-I-101/18 Ustavna pritožba
24.12.2018 U-I-517/18 Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)
24.12.2018 R-I-100/18 Ustavna pritožba zoper sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor št. 06173-35/2018/2 z dne 30. 11. 2018
21.12.2018 R-I-99/18 Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 341/18 z dne 5. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I Pg 358/2015 z dne 20. 2. 2018