Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

14.12.2018 U-I-510/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 5., 6., 7., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18), 3. člena Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) ter Pravilnika o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18)
14.12.2018 U-I-511/18 Pobuda za oceno ustavnosti izraza "javni lekarniški zavod" v osmi alineji prvega odstavka 4. člena, peti odstavek 10. člena, 27. do 38. člen, četrti odstavek 39. člena, druga alineja prvega odstavka 45. člena in drugi odstavek 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17 – ZLD-1)
12.12.2018 U-I-509/18 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Goropevšek–Cizej v delu, ki poteka po nepremičninah parc. št. 125/2, 125/10 in 2136/4, vse k. o. Zabukovica
11.12.2018 U-I-507/18 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18)
10.12.2018 U-I-502/18 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 - ZPP)