Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

18.12.2018 U-I-514/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 30. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17, 29/17)
18.12.2018 U-I-515/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 124. člena in prvega in tretjega odstavka 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 10/17 – ZPP-E), drugi odstavek 367.c člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) ter 44. člena Zakona o nepravdnem postopku (Uradni list SRS, št. 30/86 in 20/88 – popr. – ZNP)
18.12.2018 U-I-516/18 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 367.c člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17)
17.12.2018 U-I-513/18 Pobuda za oceno ustavnosti prvega in četrtega odstavka 106. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11 in 27/17)
17.12.2018 U-I-512/18 Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16)