Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

15.09.2017 U-I-147/17 Pobuda za oceno ustavnosti 12. 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 - ZVPR) in Navodila o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 40/17)
15.09.2017 U-I-148/17 Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena, drugega odstavka 13. člena in 18. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 52/16 - ZDR-1)
13.09.2017 U-I-144/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2017, 41/17) v delu, ki se nanaša na nepremičnine parc. št. 199, 201, 203/4, 206, 211/1, 212/4, 212/5, 214/2 in 215/2, vse k. o. Bukovci
12.09.2017 U-I-145/17 Pobuda za oceno ustavnosti 204. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014)
08.09.2017 U-I-138/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti druge alineje drugega odstavka 45. člena in petega odstavka 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kobarid (Uradni list RS, št. 45/12 in 42/14)