Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

13.07.2017 U-I-115/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretje alineje 2. točke prvega odstavka 386. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16)
12.07.2017 U-I-114/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. do 29. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04)
11.07.2017 U-I-113/17 Zahteva za oceno ustavnosti 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) in 25. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 111/13)
10.07.2017 U-I-112/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 66. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 32/16 - ZP-1)
06.07.2017 U-I-109/17 Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in10/18) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15)