Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

21.01.2020 U-I-9/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 66. člena ter drugega odstavka 169. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16)
21.01.2020 U-I-11/20 Pobuda za oceno ustavnosti 8. člena Pravilnika o načinu izvrševanja pooblastil uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije in označitvi službenih vozil Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/15)
16.01.2020 U-I-7/20 Postopek za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 - ZLV)
15.01.2020 U-I-6/20 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 19. a člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) v zvezi z 10. členom Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15)
13.01.2020 U-I-5/20 Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 374. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16)