Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

20.01.2017 U-I-11/17 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 20. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih nazivih (Uradni list RS, št. 61/06 - ZSZN-1) in 19. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 in 109/12 - ZVPI)
17.01.2017 U-I-9/17 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. in 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 4/15), kolikor kategorizirata lokalne ceste "Lackova cesta od Streliške do krožišča Dravograjske" (odsek 247771), "IV. etapa zahodne MB obvoznice" (odseka 244481 in 244484) in "Krožišče IV. etapa zahodne MB obvoznice" (odsek 244483) v delih, ki potekajo po zemljišču parc. št. 1160/15, k. o. Spodnje Radvanje in lokalno cesto "K strelišču od Lackove" (odsek 248961) v delu, ki poteka po zemljišču št. 1126/1 k. o. Zgornje Radvanje
17.01.2017 U-I-8/17 Pobuda za oceno ustavnosti Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16)
09.01.2017 U-I-2/17 Pobuda za oceno ustavnosti 61.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14 in 32/15 - ZKme-1)
27.12.2016 U-I-226/16 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe urbanističnih pogojev št. SL-117 Priloge 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13 in 23/13 – popr., 71/14 – popr. in 95/15)