Nerešene zadeveNerešene zadeve (brez Up zadev)

Nerešene zadeve (brez Up zadev)

09.10.2015 U-I-151/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2
18.09.2015 U-I-139/15 Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14)
10.02.2015 U-I-22/15 Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 68. člena in tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 60/11 in 74/15 – ZVISJV) in ustavnosti ter zakonitosti Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 92/14 in 46/15) in Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih (Uradni list RS, št. 36/04, 103/06 in 92/14)