4. Pobuda za oceno ustavnosti (2) 27. člena  Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/01)
(U-I-5/04)
 
5. Zahteva za oceno ustavnosti 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 56/02)
(U-I-6/04)
 
6. Pobuda za oceno ustavnoti 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/2001, 56/2003 in 116/03 – ur.p.b.
(U-I-7/04)
 
7. Pobuda za oceno ustavnosti 1. točke prvega odstavka 150. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 111/01, 56/03 in 116/03 ur. p. b.)
(U-I-8/04)
 
8. Pobuda za oceno ustavnosti 7. točke prvega odstavka in 2. točke drugega odstavka 112. člena, tretji in četrti odstavek 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, 2. točke drugega odstavka 325. člena, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-9/04)
 
9. Pobuda za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu RS (Uradni list RS, št. 96/02), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-10/04)
 
10. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 70. člena, petega odstavka 72. člena, prvega odstavka 73. člena, drugega odstavka 74. člena, prvega odstavka 80. člena ter 81., 83. in 84. člena Zakona o        revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01)
(U-I-11/04)
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti 31. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94 in nasl.)
(U-I-12/04)
 
12. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o pogojih za priključitev in višini priključne takse za priključitev na kanalizacijsko omrežje v Občini Laško (Ur. l. RS, št. 59/03)
(U-I-13/04)
 
13. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 37. a člena Uredbe o  načinu, prometu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljanimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-14/04)
 
14. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 42/03) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-15/04)
 
15. Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. čelna Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02)
(U-I-16/04)
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine Majšperk (Ur. l. RS, št. 120/03) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-17/04)
 
17. Pobuda  za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in nasl. – ZSV) in ustavna pritožba zaradi kršitve človekovih pravic v postopku odločanja o ureditvi osebnih stikov, ki teče pred Centrom za socialno delo Maribor, s predlogom za začasno zadržanje glede izpodbijane zakonske določbe
(U-I-18/04)
 
18. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ekološki pristojbini v občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec (Uradni list RS, št. 133/03)
(U-I-19/04)
 
19. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 50. člena Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselja Žužemberk, Prapreče in  Zafara (Uradni list RS, št. 98/03)
(U-I-20/04)
 
20. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o katergorizaciji občinskih cest v Občini Dobrepolje (Ur. l. RS, št. 64/00)
(U-I-21/04)
 
21. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 29/78, 39/85 in 57/89 – ZOR)
(U-I-22/04)
 
1. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestruktuiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96)
(U-I-1/04)
 
2. Pobuda za oceno ustavnosti 74. člena in tretjega odstavka 208. člena Zakona o delovnih razmerjih Ur. l. RS, št. 42/02)
(U-I-3/04)
 
3. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 51. člena in 54. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 15/76 in nasl. – ZZZDR) ter 1. točke 47. člena in 48. člena Zakona notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94 in nasl. – ZN)
(U-I-4/04)