1. Pobuda za oceno ustavnosti 21. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02) s predlogom za izvršbo izvševanja U-I-196/03
 
2. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) U-I-197/03
 
3. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 24/98, 48/01 in 67/02) U-I-198/03
 
4. Pobuda za oceno ustavnosti 13., 14., 15. in 16. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi  (Uradni list RS, št. 15/94 in nasl.) U-I-199/03
               
5. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Korenitka Pluska (Ur. l. RS, št. 42/03) s predlogom za začasno zadržanje
U-I-200/03
 
6. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa št. 46401-6/2003 z dne 29. 5.    2003 (Primorske novice, Uradne objave št. 24/03) U-I-201/03
 
7. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.) U-I-202/03
 
8. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 25. člena Odloka o prostorskih ureditevnih pogojih za del planske celote M 8 Polje-Vevče-Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96) s predlogom za začasno zadržanje U-I-203/03
 
9. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč (Uradni list RS, št. 38/03) U-I-204/03
 
10. Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 111/01) U-I-205/03
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti 42. člena, petega odstavka 116. člena in drugega, tretjega in četrtega odstavka 118. člena Stanovanjskega zakona ter 3. in 5. člena Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih U-I-206/03
 
12. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 63/94, 72/98, 6/99, 66/2000, 11/01 in 56/03) U-I-207/03
 
13. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 34. člena  Zakona o vrtcih (Uradni list RS,št. 12/96, 44/2000 in 78/03) oziroma drugega odstavka 8. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, s predlogom za začasno zadržanje
U-I-208/03
 
14. Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 37. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99 in nasl. – ZPIZ-1) U-I-209/03
 
15. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 75/02) U-I-210/03
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6.4 točke 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/03), s predlogom za začasno zadržanje U-I-211/03