3. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Programa priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dopolnilno gradnjo v pretežno realiziranem naselju Trzin Mlake (T-1 inT-2) (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/04) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-25/04)
 
4. Zahteva za oceno ustavnosti 193. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) (U-I-26/04)
 
5. Pobuda za oceno ustavnosti 1. in 4. alineje 21. a člena,  1. alineje tretjega odstavka 25. člena, 26. a člena, drugega odstavka 27. d člena, petega odstavka 28. člena in drugega odstavka 28. a člena Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl. – ZJSRS), 85. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99 – ZNVP), 40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl. – ZIZ) ter 103. in 104. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in nasl. – ZBan), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-27/04)
 
6. Pobuda za oceno ustavnsoti (2) 65. člena Zakona o izvršbi in zarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl.) (U-I-28/04)
 
7. Pobuda za oceno ustavnosti 36., 177. in 276. člena ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/99) in 8., 14. in 19. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95) (U-I-29/04)
 
8. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Ur. l. RS, št. 7/04) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-30/04)
 
9. Pobuda za oceno ustavnosti 67. člena Zakona o starševskem varstvu in dužinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/01 in nasl. – ZSDP) (U-I-31/04)
                   
10. Pobuda za oceno ustavnosti 1. in 4. alineje 21. a člena, 1. alineje tretjega odstavka 25. člena, 26. a člena, 27. d člena, petega odstavka 28. člena in drugega odstavka 28. a člena Zakona o Javnem      jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97 in nasl. – ZJSRS)  s predlogom za začasno zadržanje (U-I-33/04)
                   
11. Pobuda za oceno ustavnosti 122. člena Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01 – Ztel-1) s predlogom za začasno zadržanje in prednostno obravnavo (U-I-34/04)

12. Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 45. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
(U-I-35/04) 

13. Pobuda za oceno ustavnosti 9. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-37/04)
                   
14. Pobuda za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni lsit RS, št. 54/92 in nasl.), s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-38/04) 

15. Pobuda za oceno ustavnosti  1., 3., 6., 7. in 8. člena Zakona o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96) (U-I-39/04)
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti Pravilnika o dodeljavanju študijskih pomoči (Uradni list RS, št. 75/94, 53/96 in 94/2000) (U-I-40/04)

17. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 1. člena Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (U-I-41/04)
         
18. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 1. in 2. člena  Sklepa št. 30/03 z dne 10. 11. 2003  (Uradni list RS, št. 113/03) (U-I-42/04)
 
19. Pobuda za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/2000) s predlogom za začasno zadržanje izpodbijanih določb (U-I-43/04)
 
20. Pobuda za oceno ustavnsoti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 5/2004) (U-I-44/04)

21. Pobuda za oceno ustavnosti 4. odstavka 2. člena v zvezi z 11. členom Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Ur. l. RS, št. 49/98 – ZPIZVZ) (U-I-45/04)
                   
22. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje komunalnih odpadnih vod Občine Lovrenc na Pohorju ter o višini prispevka za priključitev (MUV Štajerske in Koroške regije št. 3/03) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-46/04) 

23. Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 49. člena Zakona o tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94, 59/99, 110/02 in 14/03 Ur. p. b.) (U-I-47/04)
                   
24. Pobuda za oceno ustavnosti 19. člena Zakona o tujcih (U-I-48/04)
 
25. Pobuda za oceno ustavnosti 6. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran v letu 2003 za golf igrišče (Uradne objave, št. 37/03), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-49/04)
 
26. Pobuda za oceno ustavnosti 14. alineje 126. člena, 196. in 197. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr. in 23/99) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-50/04)
 
27. Pobuda za oceno ustavnsoti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/03) (U-I-51/04)
 
28. Pobuda za oceno skladnosti Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 3/2004) z Ustavo Republike Slovenije ter Zakonom o lokalni samoupravi (U-I-52/04)
 
29. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 224. člena Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 87/03) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-54/04)
                   
30. Pobuda za oceno ustavnosti 366. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02 – ur.p.b. in 2/04- ZPP)
(U-I-55/04) 

31. Pobuda za oceno ustavnosti 4. in 5. točke 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-56/04)

32. Pobuda za oceno ustavnosti 4. in 5. točke 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-57/04)
 
33. Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v RS, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v RS prijavljeno stalno prebivališče, vsebovane v pobudi volivkam in volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma (U-II-1/04)
 
                   
 
 
1. Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 238. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-23/04)
 
2. Pobuda za oceno ustavnosti 2. člena Sklepa vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v Slovenski narodni osvobodilni odbor z dne 16. 9. 1941 ter Odloka slovenskega narodnega osvobodilnega odbora glede zaščite slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev in Pravilnika za organizacijo, poslovanje in postopek brigadnih in odrednih sodišč (U-I-24/04)