4. Pobuda za oceno ustavnosti 88. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 41/99, 26/01 in 2/04) in prvi odstavek 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89 ter Uradni list RS, št. 64/01) (U-I-61/04)
 
 5. Pobuda za oceno ustavnosti 24. in 67. člena Zakona o davčni upravi (Uradni list RS, št. 18/96) (U-I-62/04)
 
6. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o sofinanciranju diplomskega študija (Uradni list RS, št. 41/2001 in 67/2003) (U-I-63/04)
 
7. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 335. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01) (U-I-64/04)
 
8. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica (Ur. l. RS, št. 124/03)
(U-I-65/04)
 
9. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane (Ur. l. RS, št. 1/04) (U-I-66/04)
 
10. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o izdelavi ureditvenega načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina (Ur. l. RS, št. 17/04) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-67/04)
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 23. člena Zkona o upravnem sporu (Ur. . RS, št. 50/97 in nasl. (U-I-68/04)
 
12. Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 86. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl.) in 32. a člena Zakona o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 1/98 in nasl.) in Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni lsit RS, št. 15/94) in 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču RS (Ur. l. RS, št. 15/94) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-69/04)
 
13. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 119. in 272. člena ter druge alineje prvega odstavka 116. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/2002); 41. do 47. člena ter 72. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003); pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 75/2003) ter Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004) (U-I-70/04)
 
14. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) (U-I-71/04)
 
 15. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. člena Uredbe o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora občine Brežice (Uradni list RS, št. 62/94) in 2. člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice 1986-1990 z območje Občine Brežice, razen območja KS Pišece (Uradni list RS, 59/2000), s predlogom za začasno zadržanje (U-I-72/04)
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št.  63/94 in nasl. – KZ), 151. do 173 a člena in 269. do 280. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP), 11. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78 – ZST) v povezavi s 1. točko 2. člena ZST ter drugim in tretjim odstavkom 3. člena ZST ter 184. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 – OZ) (U-I-73/04)
 
17. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 122. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 79/02 in nasl), s predlogom za začasno Zadržanje (U-I-74/04)
 
18. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dela območja S 8 in Š 8/1 (Rt5-SD) – Pristan v Mariboru (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/02) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-75/04)
 
19. Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (U-I-76/04)
 
20. Pobuda za oceno ustavnosti 242. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur. l. RS, št. 63/96 in nasl.) ter 1. in 2. člena Zakona o popravi krivic (Ur. l. RS, št. 59/96) (U-I-77/04)
 
21. Pobuda za oceno ustavnosti 242. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/9) in 18. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 5/91 in nasl.) (U-I-78/04)
 
22. Pobuda za oceno ustavnosti 76. in 78. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92 in nasl.) in splošnih aktov Zdravniške zbornice Slovenije (U-I-79/04)
 
23. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi območij stopenj varstva pred hrupom v občini Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 100/03) s predlogom za začasno zadržanje
(U-I-80/04)
 
24. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ št. 29/78, 39/85 in 57/89) in prehodnih in končnih določb Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001)
(U-I-81/04)
 
25. Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 7. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o denacionalizacij (Uradni list RS, št. 27/91) (U-I-82/04)
 
26. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti točbe b prvega odstavka 6. člena Pravilnika o davčno nepriznanih odhodkih davčnega zavezanca (ur. l. RS, št. 3/03) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-83/04)
 
27. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Slovenskega računovodskega standarda 35 (Uradni list RS, št. 107/2001)
(U-I-84/04)
 
28. Pobuda za oceno ustavnosti 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list št. 106/99 in nasl.)
(U-I-85/04)
 
29. Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) in zahteva za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (U-II-2/04)
 
1. Pobuda za oceno ustavnosti 4. čl. Zakona o denacionalizaciji (Ur. L. RS, št. 27/91, 31/93, 65/98 in 66/2000 – ZDen) s predlogom za začasno zadržanje (U-I-58/04)
 
2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (Uradni list RS, št. 22/95, 90/98, 33/99, 19/00) in Odloka o prostorskih sestavinah
dolgoročnega in družbenega plana občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) (U-I-59/04)
 
3.  Pobuda za oceno ustavnosti V. poglavja Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in 18. člena, (2) 18. a člena ter 20. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in avnega  razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03)
(U-I-60/04)