6. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 18/94) (U-I-115/04)
 
7.  Pobuda za oceno ustavnsoti in zakonitosti 1. točke prvega odstavka 12. člena in točke a) petega odstavka 14. člena Pravilnika o kakovosti, označevanju in pakiranju krme v prometu (Uradni list RS, št. 34/03) (U-I-113/04)
 
8.  Predlog za določitev izvršitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-10/98 z dne 22.4.1999 (U-I-112/04)
 
9.  Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)  in Sklepa o spremembah  Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dveh cesarjev) (Uradni list RS, št. 41/04) (U-I-111/04)
 
10. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dbeh cesarje) in Sklepa o spremembah  Sklepa o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za območje urejanja VR2/6 Ob Cesti dbeh cesarje) (Uradni list RS, št. 41/04) (U-I-110/04)
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) (U-I-109/04)
 
12. Pobuda za presojo skladnosti prvega odstavka 91. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (sprejetih na skupščini ZZZS dne 14. 4. 2004) s 23. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) in z Ustavo (U-I-106/04)
 
13. Pobuda za oceno ustavnosti 26. in 65. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04) (U-I-107/04)
 
14. Pobuda za oceno ustavnosti 21., 23., 24., 60., 65. in 66. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04) (U-I-108/04)

15. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in nasl.) (U-I-105/04)
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 99/02) (U-I-104/04)
 
17. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Vlade RS o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 51/97, 48/98, 11/03, 38/03, 62/03, 122/03 in 03/04) (U-I-103/04)
 
18. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. člena Pravilnika o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil (Ur. l. RS, št. 87/01) (U-I-102/04)
 
19. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 39. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 19/97) (U-I-101/04)
 
20. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000 in 51/02 – ZLS) (U-I-100/04)
 
21. Zahteva za oceno ustavnosti 7., 8., 9., drugega odstavka 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. do 35. člena, 50., 53., 65., 75. in 76. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) (U-I-98/04)
 
22. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92) (U-I-97/04)
 
23. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) (U-I-99/04)
 
24. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 120. člena Zakona o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02) (U-I-96/04)
 
25. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 120. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (U-I-95/04)
 
26. Pobuda za oceno ustavnosti 14., 27., 28. in 29. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99 in nasl.) (U-I-94/04)
 
27. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 38. člena ter drugega in tretjega odstavka 40. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki Občine Piran (Uradne objave, št. 18/01) ter prvega odstavka 5. člena in prvega odstavka 6. člena Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja z odpadki Občine Piran (Uradne objave, št. 23/01) (U-I-93/04)
 
28. Pobuda za oceno ustavnosti 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št.87/2002); 41. do 47. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003) ter Pravilnika o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004) (U-I-92/04)
 
29. Pobuda za oceno ustavnosti prve alineje 189. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/99 – ZPIZ-1) (U-I-91/04)
 
30. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 12/03, Ur.p.b., 2/04) (U-I-88/04)
 
31. Pobuda za oceno ustavnosti sedmega odstavka 2. a člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03) (U-I-90/04)

32. Pobuda za oceno ustavnosti sedmega odstavka 2. a člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03) (U-I-89/04)
 
33. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnem ukrepu zavarovanje v planski celoti Š11 Skaručna in Š 14 Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/03) (U-I-86/04)
 
34. Pobuda za oceno ustavnosti 3. alineje prvega odstavka 15. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in nasl.), tretjega odstavka 114. člena, 118. člena  in 119. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl.) (U-I-87/04)
 
35. Zahteva za oceno ustavnosti vsebine zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Slovenje, ki so imeli na dan 23. 12. 1990 in 25. 2. 1992 v Republiki Sloveniji stalno prebivališče (U-II-3/04)
 
36. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o cestnini za uporabo določenih  cest (Uradni list RS, št. 51/97) in Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-118/04)
 
37. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena Sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradni list RS, št. 99/02) (U-I-104/04)
 
38. Pobuda za oceno ustavnosti 3. alineje prvega odstavka 15. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93 in nasl.), tretjega odstavka 114. člena, 118. člena  in 119. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl.) (U-I-87/04)1. Pobuda za oceno ustavnosti 8., 55.a, 75. in 97. člena Zakona o igrah na srečo (Ur. l. RS, št. 27/95 in nasl.) (U-I-119/04)
 
2.  Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest (Uradni list RS, št. 51/97) in Sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine (Uradni list RS, št. 78/99) (U-I-118/04)
 
3.  Pobuda za oceno ustavnosti 50. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96 in nasl. – ZDavP) (U-I-117/04)
 
4.  Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04) – ZDlov-1 (U-I-116/04)
 
5.  Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. l. RS, št. 16/04 – ZDLov-1) (U-I-114/04)