1. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1993 in 1997 ter Srednjeročnega družbenega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1993 in 1997, dopolnitev 2000 (Uradni list RS, št. 85/02), s predlogom za začasno zadržanje U-I-181/03

2. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka s spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje “Za Travnikom” (Uradni list RS, št. 85/03) s predlogom za začasno zadržanje U-I-182/03

3. Pobuda za oceno ustavnosti 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 47/2002) U-I-183/03

4. Pobuda za oceno ustavnosti 36. člena in 5. odstavka 39. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIS-1 (Ur. l. RS, št. 106/99 in nasl.) U-I-184/03

5. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03) s predlogom za začasno zadržanje U-I-185/03

6. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti določbe 8. člena Zakona o pravniškem državnem izpitu U-I-186/03

7. Pobuda za oceno ustavnosti 5. alineje prvega odstavka 3. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, št. 36/2000) U-I-187/03

8. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko (Ur. l. RS, št. 50/02) U-I-188/03

9. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2000) U-I-189/03

10. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 58. člena in prvega odstavka 110. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02 in 114/02) s predlogom za začasno zadržanje U-I-190/03

11. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. odstavka 4. člena in “tarifne številke 7” Tarife o taksah in nadomestilih (Ur. l. RS, št. 48/2000 in 82/01) U-I-191/03

10. Pobuda za oceno ustavnosti 54. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91-popr., 21/94, 23/96 in 1/2000) U-I-192/03

12. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda – hotel Golf (IV) (Uradni list RS, št. 99/02), s predlogom za začasno zadržanje U-I-193/03

13. Pobuda za oceno zakonitosti Poslovnika Državne revizijske komisije (Uradni list RS, št. 55/2000) U-I-194/03

14. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 21. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplotne energije na območju Občine Nova Gorica (Uradno glasilo Nova Gorica, št. 3/85)U-I-195/03