4. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 4. člena prve alinee prvega odstavka tarifne  št. 52, prve alinee prvega odstavka tarifne št. 20 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 48/2000 in 82/01) Agencije za trg vrednostnih papirjev ter pobuda za oceno ustavnosti 314., 315., 324., 325., 329., 353., četrtega odstavka 354. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02) s predlogom za začasno zadržanje U-I-213/03
 
5. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti (Ur. l. RS, št. 44/97 in 59/01 – ZLNDL) U-I-214/03
 
6. Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 196. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03-SZ-1) U-I-215/03
 
7. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 63. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 4/99 in nasl) in prvega odstavka 73. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 79/02) U-I-216/03
 
8. Pobuda za začetek postopka z oceno ustavnosti 4. člena Zakona o državni Upravi (Ur. l. RS, št. 52/03 – ZDU) U-I-217/03
 
9. Pobuda za oceno ustavnosti 36. člena, drugega odstavka 74. člena, prvega odstavka 80. člena in 84. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) in za oceno ustavnosti in zakonitosti tar. št. 5 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 42/02) s predlogom za začasno zadržanje U-I-219/03
 
10. Pobuda za oceno ustavnsoti 3. točke prvega odstavka 2. točke drugega odstavka 224. člena, tretjega odstavka in četrtega odstavka 309. člena, 315. člena, drugega odstavka 316. člena, 317. člena, drugega odstavka 325. čelna, 329. člena in 364. člena Zakona o trgu vredostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99) U-I-220/03
 
11. Pobuda za oceno ustavnosti 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/2002) U-I-221/03
 
12. Pobuda za presojo ustavnosti 2., 4., 5., 6., 12., 15., 18., 19. a, 20., 26., 28. in 29. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev U-I-222/03
 
13. Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99-ZUP) U-I-223/03
               
14. Pobuda za oceno ustavnsoti 4., 6. in 7. člena ter tretjega odstavka 10. člena Zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (Uradni list RS, št. 49/98) U-I-224/03
 
15. Pobuda za oceno ustavnosti 23. člena Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 14/03 – ZDDPO – UPB1) U-I-225/03
 
16. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) U-I-226/03
 
17. Pobuda za oceno ustavnosti 376. člena in drugega odstavka 378. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001) U-I-227/03
 
18. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti četrte točke 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 108/01) U-I-228/03
 
19. Pobuda za oceno ustavnosti 5., 6., 7., 9., 12. in 16. čelna Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 42/03) U-I-229/03
 
20. Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 188. člena in 194. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98) U-I-230/03
 
 
1. Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Upravno enoto in sodiščem P-11/03 

2. Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Upravno enota in sodiščem P-12/03 

3. Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) in Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl.) ter pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o uvedbi in uporabi standardne kvalifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001) s predlogom za izdajo začasne odredbe U-I-212/03