Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

10. Koliko časa traja postopek pred Ustavnim sodiščem?

Trajanje postopka pred Ustavnim  sodiščem je odvisno tudi od vrste zadeve, o kateri odloča. Vrstni red obravnavanja zadev je določen s Poslovnikom Ustavnega sodišča.