Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

12. Ali lahko vložim vlogo v e-obliki?

Vloga se lahko vloži v elektronski obliki, če je opremljena z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vloge, ki niso opremljene z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, se ne štejejo za vloge, ki jih Ustavno sodišče prejme v okviru rednega poslovanja, in zato nanje ni dolžno odgovoriti.