Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

13. Ali me Ustavno sodišče obvesti o vloženi vlogi?

Če je vložena vloga v zadevi iz pristojnosti Ustavnega sodišča, glavna pisarna Ustavnega sodišča vložnika v nekaj dneh po njenem prejemu obvesti o tem, v kateri vpisnik je bila vloga vpisana in pod katero opravilno številko, kdo je sodnik poročevalec in o načinu dajanja obvestil o stanju postopka.  

Če vloge ni mogoče vpisati med zadeve iz pristojnosti Ustavnega sodišča, generalni sekretar Ustavnega sodišča pojasni vložniku, zakaj vloge ni bilo mogoče uvrstiti med navedene zadeve, in mu pojasni, pod kakšnimi pogoji je mogoče začeti postopek pred Ustavnim sodiščem.