Kratka predstavitev Ustavnega sodišča

1. Kaj je Ustavno sodišče?

Ustavno sodišče je neodvisen in avtonomen državni organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo – je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe ustavnega sodišča so obvezne. V razmerju do drugih državnih organov je Ustavno sodišče samostojen in neodvisen državni organ. Sedež Ustavnega sodišča je v Ljubljani.


Pogosta vprašanja

Odgovor

18. Ali lahko zahtevam izločitev sodnice ali sodnika?

Udeleženci v postopku lahko zahtevajo izločitev sodnice ali sodnika ob smiselni uporabi izločitvenih razlogov v postopkih pred sodišči. Zahtevo za izločitev lahko vložijo najpozneje do začetka javne obravnave, če ta ni razpisana, pa do začetka nejavne seje, na kateri se odloča o zadevi. Zahteva mora biti obrazložena.